శ్రీ బాలసాహెబ్ దేవరస్ జీవితంలోని ప్రేరణదాయక సంఘటన

Posted Posted in Inspiration
FacebookTwitter

రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ తృతీయ సర్ సంఘచాలక్ శ్రీ బాలసాహెబ్ దేవరస్ జీవితంలో అనేక ప్రేరణదాయక సంఘటనలు ఉన్నాయి. అందులో ఒకటి ఆయన వ్యక్తిగత సహాయకుడిగా ఉన్న శ్రీ శ్రీకాంత్ జోషి వివరించారు. (more…)

FacebookTwitter